Gizlilik Sözleşmesi Türleri

Gizlilik sözleşmesi, gizli tutulmak istenen bilgilerin korunmasını hedefleyen ve taraflara bu bağlamda gizli bilgiyi koruma, paylaşmama gibi yükümlülükler yükleyen sözleşmedir. Bilindiği üzere her şirket veya fikir aşamasında girişim için birtakım gizli tutulması gereken bilgiler mevcuttur. Buna karşın bazı durumlarda bu gizli bilgilerin gerek şirkete ...

Araç Kiralama Sözleşmeleri

Araç kiralama günümüzde sıklıkla kullanılan bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. Gerek araç fiyatlarındaki yüksek olması gerekse birtakım geçici ihtiyaçların giderilmesi sebebiyle araç kiralamaya olan ilginin artmasıyla beraber, araç kiralama süreçlerindeki sözleşmelerin önemi de artmıştır. Bu süreçte durumu daha formal hale getirebilmek ve tarafların olası...

Startupların İhtiyaç Duyabilecekleri Sözleşmeler

Startuplar da normal iş alanlarının ihtiyaç duyduğu gibi birtakım sözleşmelere ihtiyaç duyarlar. Hatta bazı süreçlerde şirketlerin gereksinimlerinden farklı olarak birçok sözleşmeye daha ihtiyaç duydukları zamanlar olabilir. Bu sözleşmeler sonucunda tarafların ortak iradesini yansıtan bir metin ortaya çıkmakta ve iş dünyasında kimsenin istemediği muğlaklık kavra...

Kira Sözleşmelerinde Fesih ve Tahliye Süreci

Kira Sözleşmesi Kira sözleşmesi, bir mülkün kiralanacağı durumda kiracı ile kiraya veren malik arasında yapılan yazılı anlaşmadır. Kira sözleşmesi ile taraflar, ortaya çıkması olası uyuşmazlıkların önüne geçmek amacıyla, hangi hak ve yükümlülüklere sahip olduklarını ortaya koymaktadırlar. Kira Sözleşmelerinizi kolayca oluşturmak ve düzenlemek için şimdi ...

Sözleşmelerde Alacaklı Temerrüdü

Temerrüt Direnme anlamına gelen temerrüt kavramı borcun ifa edilmemesi konusunda karşımıza iki şekilde çıkmaktadır: Alacaklının Temerrüdü ve Borçlunun temerrüdü. Borçlunun temerrüdü, borcu ödememekte direnmesidir. Buna karşın alacaklının temerrüdü ise alacaklıya önerilen olumlu bir edimin ifasını, haklı bir sebebe dayanmaksızın reddetmesi durumuna verilen addır....

Sözleşmelerde Borçlunun Temerrüdü

Temerrüt Temerrüt kelime anlamı olarak direnme, kafa tutma anlamlarına gelmektedir. Bir borç ilişkisinde alacaklının veya borçlunun temerrüde düşmesi mümkündür. Bu yazıda ise borçlunun temerrüdünü ele alacağız. Borçlunun Temerrüdü Borçlunun temerrüdü en kısa anlatımla borçlunun borcunu ifa etmemesidir. Türk Borçlar Kanunu’nun (TBK) 117.maddesi ise ...

Belirli Süreli İş Sözleşmesi Nedir? Belirli Süreli İş Sözleşmesinin Şartları nelerdir? İhbar ve Kıdem Tazminatı

İş sözleşmesi, 4857 sayılı İş Kanunu’nda tanımlandığı üzere, bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmedir. İş sözleşmeleri, durumun gerektirdiği ölçüde (işin niteliği, süresi, kapsamı, vb.) farklı türlerde olabilir. Bu sözleşmeler süre açısından incelendiğinde belirli ve...