Satış Sözleşmesi Nedir ve Türleri Nelerdir?

Satış Sözleşmesi Nedir?  Satış sözleşmesi 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu 207. ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir. Bu maddeler gereği satış sözleşmesi, satıcının satılanın zilyetlik ve mülkiyetini alıcıya devretme, alıcının ise buna karşılık bir bedel ödeme borcunu üstlendiği sözleşme türüdür. Tam iki tarafa borç yükleyen, karşılıklı bir söz...

Girişimcilerin Karşısına Çıkabilecek Problemler ve Sözleşmelerin Önemi

Girişimcilik uzun soluklu ve zorluklarla dolu bir süreç. Girişimciler, bu süreçte birçok sorun ve engellerle karşılaşırlar. Bu sorun ve engeller hem dıştan hem de içten kaynaklı olabilir. Bu sebeple girişimcilerin dıştan-içten kaynaklı sorunlara çözüm getirmeleri, bunların ortaya çıkmaması için önlemler almaları ve yapacakları işlerdeki yasal süreçleri kolay hale ...

Yazılım Sektöründe İhtiyaç Duyulabilecek Sözleşmeler

Bilindiği üzere bilgi teknolojileri dünyasının belkemiği olarak bahsedebileceğimiz süreçlerden biri de yazılım süreçleridir. Bir yazılımın baştan sona ele alındığı, değerlendirildiği ve uygulandığı bu süreçler özellikle hukukçuların genel olarak yabancı kaldıkları konuların başında olması kuvvetle muhtemel. Peki bu süreçlerde özellikle yazılım geliş...

İş Sözleşmelerinde Rekabet Yasağı

Rekabet yasağı, işçinin iş sözleşmesi devam ederken veya iş sözleşmesi bittikten sonra işverenine karşı rekabet etmemesini düzenler.   Rekabet yasağı, aslen işçinin sırf işçi sıfatına haiz olmasından dolayı işverenin gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgilerine iş sözleşmesinin doğası gereği işin ifası için erişebilmesinin ardından iş sözleşmesi...

Startupların İhtiyaç Duyabilecekleri Sözleşmeler

Startuplar da normal iş alanlarının ihtiyaç duyduğu gibi birtakım sözleşmelere ihtiyaç duyarlar. Hatta bazı süreçlerde şirketlerin gereksinimlerinden farklı olarak birçok sözleşmeye daha ihtiyaç duydukları zamanlar olabilir. Bu sözleşmeler sonucunda tarafların ortak iradesini yansıtan bir metin ortaya çıkmakta ve iş dünyasında kimsenin istemediği muğlaklık kavra...

Kira Sözleşmelerinde Fesih ve Tahliye Süreci

Kira Sözleşmesi Kira sözleşmesi, bir mülkün kiralanacağı durumda kiracı ile kiraya veren malik arasında yapılan yazılı anlaşmadır. Kira sözleşmesi ile taraflar, ortaya çıkması olası uyuşmazlıkların önüne geçmek amacıyla, hangi hak ve yükümlülüklere sahip olduklarını ortaya koymaktadırlar. Kiracının Hak ve Yükümlülükleri Bilindiği üzere, TBK’nın&...

Sözleşmelerde Alacaklı Temerrüdü

Temerrüt Direnme anlamına gelen temerrüt kavramı borcun ifa edilmemesi konusunda karşımıza iki şekilde çıkmaktadır: Alacaklının Temerrüdü ve Borçlunun temerrüdü. Borçlunun temerrüdü, borcu ödememekte direnmesidir. Buna karşın alacaklının temerrüdü ise alacaklıya önerilen olumlu bir edimin ifasını, haklı bir sebebe dayanmaksızın reddetmesi durumuna verilen addır....

Sözleşmelerde Borçlunun Temerrüdü

Temerrüt Temerrüt kelime anlamı olarak direnme, kafa tutma anlamlarına gelmektedir. Bir borç ilişkisinde alacaklının veya borçlunun temerrüde düşmesi mümkündür. Bu yazıda ise borçlunun temerrüdünü ele alacağız. Borçlunun Temerrüdü Borçlunun temerrüdü en kısa anlatımla borçlunun borcunu ifa etmemesidir. Türk Borçlar Kanunu’nun (TBK) 117.maddesi ise ...

Konut Kira Sözleşmesinin Erken Feshi Nedir? Nasıl Erken Feshedilir ve Sonuçları Nelerdir?

Türkiye İstatistik Kurumunun verilerine göre 2018 yılında 100 haneden yaklaşık 29’u kiracı statüsünden. Bu da bize yaklaşık 6,7 milyon kiracı olduğunu söylüyor. Günlük hayatta en sık karşılaştığımız sözleşme türü konut kira sözleşmesi olmakta. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu 299.maddesine göre ‘‘Kira sözleşmesi, kiraya verenin bir şeyin kulla...

Belirli Süreli İş Sözleşmesi Nedir? Belirli Süreli İş Sözleşmesinin Şartları nelerdir? İhbar ve Kıdem Tazminatı

İş sözleşmesi, 4857 sayılı İş Kanunu’nda tanımlandığı üzere, bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmedir. İş sözleşmeleri, durumun gerektirdiği ölçüde (işin niteliği, süresi, kapsamı, vb.) farklı türlerde olabilir. Bu sözleşmeler süre açısından incelendiğinde belirli ve...

Damga Vergisine Tabii Olan Sözleşmeler

Kira sözleşmesi, kefalet sözleşmesi, tahkim sözleşmesi, abonelik sözleşmesi, mesafeli satış sözleşmesi, taksitle satış sözleşmesi, kat karşılığı inşaat sözleşmesi, gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi… Peki bu sayılan ve devam eden sözleşmelerin ortak noktası nedir?  Yukarıda saydığımız ve devam eden bu sözleşmelerden herhangi birini imzala...